OPIS TECHNICZNY METODY RENOWACJIINNE METODY RENOWACJI CHEMOODPORNE POWŁOKI MINERALNE

zgodnie z PN-EN 752-5; 13689; 13566-8 i PN-EN ISO 11296-1


OPIS METODY

Metoda renowacji z wykorzystaniem wykładzin z chemoodpornych powłok mineralnych jest stosowana do renowacji kanałów przełazowych i studni kanalizacyjnych. Stosujemy je w kanałach, które nie wymagają wzmocnienia konstrukcyjnego.
Głównym zadaniem tej metody jest uszczelnienie kanału oraz wyrównanie nierówności będących efektem korodowania starego kanału.
Ze względu na panujące środowisko w kanale, materiał ten spełnia wiele innych warunków, które kwalifikują go do zastosowania w tak specyficznych warunkach: odporność na siarczany i kwas siarkowy, wodoszczelność, paro-przepuszczalność, itp.

URZĄDZENIA DO INSTALACJI WYKŁADZINY

 • urządzenie do czyszczenia kanałów (samochód ciśnieniowy)
 • kamera do inspekcji kanałów
 • urządzenia do by-passu (pompy, węże)
 • samochód skrzyniowy do transportu materiału
 • udźwig (lub samochód skrzyniowy z HDS)
 • pompy do podawania iniektu
 • wentylator kanałowy
 • otwornica pneumatyczna
 • wyrzynarka pneumatyczna
 • urządzenia do prób

PRZYGOTOWANIE DO INSTALACJI

OCENA STANU TECHNICZNEGO KANAŁU

Przed przystąpieniem do renowacji rurociąg jest czyszczony metodą hydrodynamiczną – urządzeniem do czyszczenia kanałów zabudowanym na samochodzie ciężarowym. Następnie przeprowadzana jest inspekcja rurociągu zdalnie sterowaną kamerą. Analiza filmu wideo z przeglądu kanału jest podstawą do sporządzenia szczegółowego raportu komputerowego o stanie technicznym rurociągu. Na podstawie danych z raportu klasyfikuje się dany kanał w zależności od jego stanu technicznego.

DOBÓR SPOSOBU NAPRAWY

W zależności od stopnia uszkodzenia lub zniszczenia kanału i jego zaklasyfikowania do danej grupy, dobiera się rodzaj techniki wykonania renowacji kanału. Po dokonaniu oceny stanu technicznego kanału należy przeprowadzić analizę danych geodezyjnych, wysokości wód gruntowych w stosunku do posadowienia kanału, obciążenia ruchem kołowym i innych współczynnikó w mających wpływ na dobór parametrów zastosowanej wykładziny.

SKŁADOWNIE I TRANSPORT NA PLAC BUDOWY

Wykładzina w postaci sypkiej lub workowanej jest dostarczana na plac składowy (magazyn) i stąd, w odpowiednich partiach, przewożona na plac budowy.

INSTALACJA WYKŁADZINY

Kolejność wykonywania robót związanych z nałożeniem odpowiedniej warstwy chemoodpornej powłoki mineralnej jest następująca :

 1. Oczyszczenie kanału z zalegających drobnych i większych zanieczyszczeń za pomocą wozu ciśnieniowego (10-20 MPa) oraz czyszczenie ręczne z gruzu i kamieni.
 2. Czyszczenie hydrodynamiczne wodą (70-100 MPa) ścian i stropu kanału mające na celu oczyszczenie ze skorodowanych słabszych fragmentów konstrukcji kanału, tłuszczów i innych trwałych osadów.
 3. Przygotowanie powierzchni ściany i stropu do nałożenia powłoki mineralnej – usunięcie nacieków, nieszczelności i nierówności za pomocą materiałów dodatkowych (zaprawy szybkowiążące, warstwy sczepne i iniekcyjne).
 4. Natryśnięcie powłoki mineralnej na wilgotną powierzchnię kanału z wykorzystaniem pompy ślimakowej. W przypadku kanału ceglanego, natrysk wykonywany jest jako dwuwarstwowy. Pierwsza warstwa ma za zadanie wypełnienie fug miedzy cegłami oraz uwidocznienie wcześniej nie zlokalizowanych drobnych wycieków, które należy przed nałożeniem drugiej warstwy usunąć. Optymalna warstwa powłoki to 10 mm, a przy nakładaniu wielowarstwowym grubość nie może przekroczyć 25 mm.
 5. Osuszenie dna kanału poprzez montaż by-passu kanału i przyłączy. By-pass może być wykonany wewnątrz kanału, wówczas działa grawitacyjnie, lub na zewnątrz, przy użyciu pomp do ścieków o wydajności nawet 1.200 m3/h.
 6. Czyszczenie dna kanału z wykorzystaniem samochodu ciśnieniowego.
 7. Czyszczenie hydrodynamiczne dna kanału wodą lub woda z piaskiem.
 8. Przygotowanie dna kanału do nakładania powłoki mineralnej z wykorzystaniem materiałów dodatkowych.
 9. Natrysk lub nakładanie ręczne (kanały jajowe) powłoki mineralnej.
 10. Likwidacja by-passu i drobne poprawki po zdemontowaniu by-passu wewnętrznego.
 11. Kanał można obciążać ściekami w ok. 8 godzin od całkowitego nałożenia powłoki

KONTROLA

INSPEKCJA TV

Po instalacji i otwarciu przykanalików wykonywana jest inspekcja TV odbiorowa z zapisem na DVD lub na innych nośnikach pamięci. Jednocześnie sporządzany jest raport z inspekcji.

TESTY

Zgodnie z PN-EN ISO 11296-1, PN-EN 13566-8


ZASTOSOWANIE

Zakres średnic: DN80 – bez ograniczeń
Sieci kanalizacyjne bezciśnieniowe.


USUWANIE USTEREK

Usterki usuwane są z wykorzystaniem materiału podstawowego nałożonej chemoodpornej powłoki mineralnej lub z użyciem materiałów specjalistycznych.