OPIS TECHNICZNY METODY RENOWACJI WYKŁADZINA Z RUR SPIRALNIE ZWIJANYCH

zgodnie z PN-EN 752-5; 13689; 13566-7 i PN-EN ISO 11296-1


OPIS METODY

Metoda renowacji z wykorzystaniem wykładzin z rur spiralnie zwijanych polega na wprowadzeniu do wnętrza starego rurociągu (lub umieszczenia w studni) urządzenia zwijającego oraz podawania materiału w postaci odpowiednio wyprofilowanej taśmy z tworzywa sztucznego. W szczególnych przypadkach profil może być wzmacniany taśmą stalową.
Proces instalacji obejmuje użycie materiału PCV/PEHD wyciskanego w postaci profilu, który jest spiralnie wprowadzany do istniejącego rurociągu. Kolejne zwoje profilu są łączone ze sobą dzięki zintegrowanym w profilu elementom kształtowym (zamykającym). Pierścieniowa przestrzeń między zwiniętym profilem a rurą macierzystą jest cementowana. Powstaje w ten sposób mocna rura kompozytowa zintegrowana z istniejącym rurociągiem.

URZĄDZENIA DO INSTALACJI WYKŁADZINY

 • urządzenie do czyszczenia kanałów (samochód ciśnieniowy)
 • kamera do inspekcji kanałów
 • urządzenia do by-passu (pompy, węże)
 • samochód skrzyniowy do transportu materiału
 • dźwig (lub samochód skrzyniowy z HDS)
 • pompy do podawania iniektu
 • urządzenie instalacyjne do wykładzin spiralnie zwijanych
 • wentylatory kanałowy
 • otwornica pneumatyczna
 • wyrzynarka pneumatyczna
 • urządzenia do prób

PRZYGOTOWANIE DO INSTALACJI

OCENA STANU TECHNICZNEGO KANAŁU

Przed przystąpieniem do renowacji rurociąg jest czyszczony metodą hydrodynamiczną – urządzeniem do czyszczenia kanałów zabudowanym na samochodzie ciężarowym. Następnie przeprowadzana jest inspekcja rurociągu z wykorzystaniem kamery. Analiza filmu wideo z przeglądu kanału jest podstawą do sporządzenia szczegółowego raportu komputerowego o stanie technicznym rurociągu. Na podstawie danych z raportu klasyfikuje się dany kanał w zależności od jego stanu technicznego.

DOBÓR SPOSOBU NAPRAWY

W zależności od stopnia uszkodzenia lub zniszczenia kanału i jego zaklasyfikowania do danej grupy, dobiera się rodzaj techniki wykonania renowacji kanału. Po dokonaniu oceny stanu technicznego kanału należy przeprowadzić analizę danych geodezyjnych, wysokości wód gruntowych w stosunku do posadowienia kanału, obciążenia ruchem kołowym i innych współczynników mających wpływ na dobór parametrów zastosowanej wykładziny.

SKŁADOWNIE I TRANSPORT NA PLAC BUDOWY

Profil rury spiralnej jest dostarczany na plac składowy w postaci zwojów umieszczonych w bębnach transportowych. Stąd jest dostarczany na plac budowy.

INSTALACJA WYKŁADZINY

Zależnie od warunków w miejscu pracy można zastosować jedną z dwóch procedur układania. Są to metody z maszyną pchającą i z maszyną samojezdną. Metoda samojezdna ma dwa warianty, technologie dedykowaną do dużych średnic oraz do kanałów niekołowych. Wszystkie te systemy zostaną omówione poniżej:

A. Proces układania z maszyną pchającą (proces bez udziału człowieka)
Maszyna układająca jest umieszczana w kanale istniejącej studzienki. Profil PCV jest podawany ze szpuli nad powierzchnią terenu do maszyny układającej. W miarę jak profil jest wprowadzany spiralnie przez maszynę układającą, krawędzie kolejnych zwojów łączą się ze sobą tworząc rurę w obrębie rury istniejącej.

B. Proces układania z maszyną samojezdną (proces z udziałem człowieka)
Maszyna układająca jest umieszczana w kanale istniejącej studzienki lub w dowolnym miejscu w obrębie rurociągu. Profil jest podawany do maszyny ze środka szpuli specjalnie zaprojektowanej do tego procesu. Następnie maszyna obraca się, przesuwając się we wnętrzu rury macierzystej i spiralnie układa profil tworzący za nią rurę. Ponieważ w tym procesie ułożona rura pozostaje za maszyną, nie występuje opór tarcia miedzy materiałem i rurą macierzystą. Dzięki temu można prowadzić renowację długich odcinków.

1) Renowacja dużych średnic
Proces został opracowany specjalnie dla renowacji rurociągów o dużej średnicy. Wykorzystuje on stalowe przekroje zbrojeniowe o kształcie „W” lub „U” do wytworzenia przy udziale maszyny samojezdnej kompozytowych rurociągów o wysokiej sztywności.

2) Renowacja kanałów nieokrągłych
Technologia nieokrągła została opracowana w celu renowacji wszelkich kształtów rur nieokrągłych. Maszyna układająca składa się z ramy prowadzącej specjalnie przygotowywanej dla każdego projektu – jest ona produkowana w takim samym kształcie, jaki ma istniejąca rura. Wokół tej ramy obraca się szereg napędzanych rolek, które łączą ze sobą profile i posuwają maszynę do przodu. Maszyna nadaje się do układania zarówno normalnych jak i zbrojonych profili w dowolnym kształcie przekroju poprzecznego.

INIEKCJA
Przed rozpoczęciem procesu wprowadzania iniektu należy zamontować we wnętrzu wykładziny spiralnej specjalne szalunki usztywniające rurę i zapobiegające jej odkształceniu podczas procesu iniektowania.
Iniekcja prowadzona będzie w „n” etapach, na odcinkach od studni do studni. W dolnej studni należy uszczelnić przestrzeń między istniejącym kanałem, a rurą spiralną; na poziomach 1/n; 1/n +1/n;… wbudować rurki kontrolne, a w najwyższym punkcie umieścić króciec do podawania iniektu.
W najwyższym punkcie uszczelnienia górnej studni wbudować rurkę odpowietrzającą, umożliwiającą swobodny odpływ powietrza oraz króciec do iniekcji.
Wtłaczanie zaprawy musi odbywać się pod takim ciśnieniem, które nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych naprężeń wyboczenia, czyli zgniecenia rur. Ma to bardzo duże znaczenie przy renowacji rur o dużej średnicy i o niskiej sztywności obwodowej.

KONTROLA

INSPEKCJA TV

Po instalacji i otwarciu przykanalików wykonywana jest inspekcja TV odbiorowa z zapisem na DVD lub na innych nośnikach pamięci. Jednocześnie sporządzany jest raport z inspekcji.

TESTY

Zgodnie z PN-EN ISO 11296-1, PN-EN 13566-7 oraz PN-EN 1610


ZASTOSOWANIE

Zakres średnic: DN200 – DN5500
Sieci kanalizacyjne bezciśnieniowe.


USUWANIE USTEREK

Usterki usuwane są za pomocą robota pod kontrolą kamery lub/i poprzez wklejanie krótkich przewodów rurowych.