OPIS TECHNICZNY METODY RENOWACJI WYKŁADZINA Z RUR SEGMENTOWYCH Z MATERIAŁU GRP, PE, PVC I PP

zgodnie z PN-EN 752-5; 13689; 13566-5 i PN-EN ISO 11296-1


OPIS METODY

Metoda renowacji z wykorzystaniem wykładzin z rur segmentowych polega na wprowadzeniu do wnętrza starego rurociągu krótkich segmentów rurowych. W zależności od rodzaju sieci i rurociągu poddawanego renowacji, wykładzinę wprowadzamy poprzez istniejące studnie lub wykonujemy wykopy montażowe.
Segmenty renowacyjne są wykonywane jako odwzorowanie kształtu rurociągu poddawanego renowacji: występują zatem jako segmenty kołowe i niekołowe.

URZĄDZENIA DO INSTALACJI WYKŁADZINY RUROWEJ.

 • urządzenie do czyszczenia kanałów (samochód ciśnieniowy)
 • kamera do inspekcji kanałów
 • urządzenie wciągające (wciągarka)
 • urządzenia do by-passu (pompy, węże)
 • samochód skrzyniowy do transportu wykładziny (segmentów)
 • dźwig (lub samochód skrzyniowy z HDS)
 • pompy do podawania iniektu
 • wentylator kanałowy
 • otwornica pneumatyczna
 • wyrzynarka pneumatyczna
 • urządzenia do prób

PRZYGOTOWANIE DO INSTALACJI

OCENA STANU TECHNICZNEGO KANAŁU

Przed przystąpieniem do renowacji rurociąg jest czyszczony metodą hydrodynamiczną – urządzeniem do czyszczenia kanałów zabudowanym na samochodzie ciężarowym. Następnie przeprowadzana jest inspekcja rurociągu zdalnie sterowaną kamerą. Analiza filmu wideo z przeglądu kanału jest podstawą do sporządzenia szczegółowego raportu komputerowego o stanie technicznym rurociągu. Na podstawie danych z raportu klasyfikuje się dany kanał.

DOBÓR SPOSOBU NAPRAWY

W zależności od stopnia uszkodzenia lub zniszczenia kanału i jego zaklasyfikowania do danej grupy, dobiera się rodzaj techniki wykonania renowacji kanału. Po dokonaniu oceny stanu technicznego kanału należy przeprowadzić analizę danych geodezyjnych, wysokości wód gruntowych w stosunku do posadowienia kanału, obciążenia ruchem kołowym i innych współczynników mających wpływ na dobór parametrów zastosowanej wykładziny.

SKŁADOWNIE I TRANSPORT NA PLAC BUDOWY

Wykładzina z rur segmentowych jest dostarczana na plac składowy i stąd, w odpowiednich partiach, przewożona na plac budowy.

INSTALACJA WYKŁADZINY

Poszczególne segmenty renowacyjne podaje się do wnętrza naprawianego kanału przez istniejące studzienki (dotyczy segmentów o długości do 0,5 m i średnicy do DN 600 mm) bądź przez wykop montażowy, o wymiarach dostosowanych do ich wielkości, przy pomocy dźwigu o nośności dostosowanej do ciężaru segmentu.
Następnie ręcznie, przy zastosowaniu ślizgu lub odpowiedniego wózka przenosi na miejsce montażu. Łączenie odbywa się za pomocą umieszczonej w kielichu uszczelki. Powinno ono być wykonywane centrycznie, wzdłuż osi rurociągu.
Segmenty wykładziny renowacyjnej o wymiarach mniejszych niż 500 mm mogą być łączone przy pomocy ręcznych przyrządów i urządzeń. Przy większych wymiarach należy stosować dźwignie, wciągarki ręczne lub prasy. Należy uważać, aby w czasie łączenia powierzchnie segmentu w obszarze połączeń były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Nie wolno przykładać sił punktowo do końców bosych segmentów.
Przed połączeniem należy sprawdzić niezbędną głębokość wsunięcia bosego końca do kielicha i oznaczyć ją na obwodzie końca rury. Tylko pełne wsunięcie bosego końca segmentu do kielicha zapewnia trwałą szczelność połączenia. W kielichach występują wysokie wartości nacisku na elementy uszczelniające, w związku z tym przy łączeniu należy posługiwać się przyrządami mechanicznymi.
Przed wykonaniem połączenia każdy segment powinien być odpowiednio przygotowany poprzez oczyszczenie, wysuszenie oraz odtłuszczenie kielicha oraz bosej końcówki, na którą nakładana jest uszczelka. W przypadku wykonywania połączeń klejonych klej nakłada się odpowiednim narzędziem, np. pędzlem, natomiast jego nadmiar można zetrzeć szmatką lub też użyć skrobaka.
Czas reakcji zależy od rodzaju zastosowanego kleju oraz od temperatury zewnętrznej. Każdorazowo należy stosować się do instrukcji producenta kleju.

WŁĄCZANIE PRZYKANALIKA – DLA KANAŁÓW PRZEŁAZOWYCH
W miejscu włączenia przykanalika do wykładziny z rur segmentowych, za pomocą otwornicy pneumatycznej należy wykonać otwór, a następnie wyrzynarką pneumatyczną wyciąć otwór w świetle przykanalika. Potem należy wykonać:
– w przykanaliku paker o długości 1000 mm
– połączenie pakera z rurą segmentową metodą laminowania.
Powierzchnie przeznaczone do laminowania powinny być suche, odtłuszczone i pozbawione wszelkich zanieczyszczeń. Prace wykonywać przy temperaturze powietrza nie mniejszej niż 10 0C i przy wilgotności powietrza mniejszej niż 70% (w tym celu należy zapewnić wietrzenie przy użyciu wentylatorów kanałowych).

INIEKCJA
Iniekcja prowadzona będzie w „n” etapach, na odcinkach od studni do studni. W dolnej studni należy uszczelnić przestrzeń między istniejącym kanałem, a rurą segmentową; na poziomach 1/n; 1/n +1/n;… wbudować rurki kontrolne, a w najwyższym punkcie umieścić króciec do podawania iniektu. W najwyższym punkcie uszczelnienia górnej studni wbudować rurkę odpowietrzającą, umożliwiającą swobodny odpływ powietrza oraz króciec do iniekcji.
Wtłaczanie zaprawy musi odbywać się pod takim ciśnieniem, które nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych naprężeń wyboczenia, czyli zgniecenia rur. Ma to bardzo duże znaczenie przy renowacji rur o dużej średnicy i o niskiej sztywności obwodowej. Podczas wypełniania przestrzeni między rurami należy zastosować rozpory wewnątrz wykładziny segmentowej, co zapobiega jej odkształceniu w wyniku naporu iniektu.

KONTROLA

INSPEKCJA TV

Po instalacji i otwarciu przykanalików wykonywana jest inspekcja TV odbiorowa z zapisem na DVD lub na innych nośnikach pamięci. Jednocześnie sporządzany jest raport z inspekcji.

TESTY

Zgodnie z PN-EN ISO 11296-1, PN-EN 13566-5 oraz PN-EN 1610


ZASTOSOWANIE

Technologie renowacji z wykorzystaniem rur segmentowych zaleca się przy kanałach o skomplikowanym i niestandardowym przekroju za względu na możliwość produkcji modułów o dowolnym kształcie i wymiarze. Dodatkowo specyfikacja metody sprawia, że może być ona (z pewnymi ograniczeniami) stosowana na czynnej sieci, a zastosowanie iniekcji dodatkowo wzmacnia naprawiany kanał.

Zakres średnic i przekrojów nie standardowych: DN200 – DN2600/3200
Sieci kanalizacyjne bezciśnieniowe.


USUWANIE USTEREK

Usterki usuwane są za pomocą robota pod kontrolą kamery lub/i poprzez wklejanie krótkich przewodów rurowych.