FE_Inteligentny_Rozwoj
znak_barw_rp
UE_EFRR

Tytuł projektu: Przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w Blejkan S.A. w celu stworzenia spoiwa łączącego rękaw stosowany do renowacji z istniejącą rurą wodociągową w miejscu przyłączy.

− cele projektu: Celem projektu jest opracowanie nowatorskiej, bezwykopowej usługi opartej o stworzone w wyniku projektu spoiwo łączące rękaw stosowany do renowacji z istniejącą rurą wodociągową w miejscu wyfrezowanego rękawa. W ramach projektu stworzony zostanie także robot natryskujący to spoiwo wewnątrz rurociągu.

− planowane efekty: Zastosowanie efektów projektu do renowacji przyłączy będzie stanowiło innowację. Przełomowość metody uszczelniania przyłączy z wykorzystaniem spoiwa i urządzenia do natrysku wynikać będzie z faktu, iż po raz pierwszy przy renowacji wodociągów rękawem termoutwardzalnym nie będzie konieczne wykonywanie wykopu w miejscu każdego przyłącza. Integracja przyłączy następować będzie bezwykopowo. Ograniczenie liczby wykopów znacznie skróci czas potrzebny na renowację sieci wodociągowych oraz przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości wykonania tej usługi dla mieszkańców terenów objętych renowacją.

− wartość projektu: 6.691.934,88 PLN
− wkład Funduszy Europejskich: 4.113.204,70 PLN