Czyszczenie: hydrokinetyczne i strumieniowo-ścierne, hydromonitoring i hydropiaskowanie

Czyszczeniu poddaje sie konstrukcje betonowe, ceglane i stalowe. Zadaniem czyszczenia jest usunięcie słabszej, skorodowanej części konstrukcji i przygotowanie odpowiednie podłoża do dalszego etapu remontu, tj. wykonanie reprofilacji konstrukcji, warstwy hydroizolacji lub wzmocnienia torkretowaniem z użyciem zbrojenia. Z uwagi na rodzaj czyszczonego podłoża, jego przeznaczenia i miejsca pracy stosuje się różne rodzaje czyszczenia przy użyciu różnych ciśnień. Konstrukcje betonowe i ceglane nie pokryte warstwą farby, bądź powłokami bitumicznymi czyści się samą wodą w zakresie ciśnień od 400 do 2000 bar. Jeżeli konstrukcja została uprzednio zabezpieczona wspomnianymi wcześniej hydroizolacjami niezbędne może się okazać użycie piasku z wodą tzw. hydropiaskowanie przy użyciu ciśnienia do 1000 bar. Konstrukcje stalowe malowane lub niemalowane – przy użyciu piaskowania. BLEJKAN dysponuje sprzętem firmy Putzmeister: Dynajet 500, Dynajet 800th oraz Dynajet 170 UHP.

reprofilacje miejscowe konstrukcji i zabezpieczenia antykorozyjne odkrytego zbrojenia

Jest to rodzaj prac, który niezbędny jest wówczas gdy konstrukcja wykazuje dużo większe uszkodzenia jak tylko powierzchniowa korozja czy nieszczelności. Tego typu naprawie poddaje się fragmenty konstrukcji o dużo większym zakresie zniszczenia wskutek np. uderzenia, złego wykonania wibrowania konstrukcji żelbetowej i późniejsze odspojenie się fragmentu. Bardzo częstym zjawiskiem jest odrywanie się całych płatów konstrukcji na styku ze zbrojeniem. Wynikiem tego jest utrata przez konstrukcję wartswy otuliny, co skutkuje również degradacją zbrojenia i późniejszą koniecznością jego naprawy lub wymiany. Stosowane technologie: grupa produktów Nafufill, Mc-Torkret, EuroCret®20,40,80.

iniekcje nisko- i wysokocisnieniowe uszczelniające i scalające konstrukcje

Iniekcje niskociśnieniowe

Zgodnie z PN-EN 752-5; 13689; 13566-1.

Iniekcje niskociśnieniowe wykonuje się w większości materiałami mineralnymi ciśnieniem tłoczenia do 50bar. Główne zadania to wzmocnienie gruntu za konstrukcją, wypełnienie wolnych przestrzeni w konstrukcjach i gruncie, uszczelnienie oraz iniekcje wzmacniające. W przypadku zarysowań konstrukcji iniekcje materiałem mineralnym stosuje się przy wielkości rysy ponad 0,5mm. Stosowane technologie: Centricrete UF MV i FB, EuroGrount Inject.

Iniekcje wysokociśnieniowe

Zgodnie z PN-EN 752-5; 13689; 13566-1.

Prace tego typu wykonuje się z użyciem żeli akrylowych, żywic poliuretanowych lub epoksydowych. Rodzaj materiału uwarunkowany jest rodzajem uszkodzenia konstrukcji. Zakres ciśnienia wtłaczania materiału to 100-250 bar. Główne zadania iniekcji to uszczelnienie pęknięć i zarysowań płynących lub suchych, scalenie pękniętej konstrukcji, wypełnienie i uszczelnienie dylatacji elastycznym materiałem, stabilizowanie ośrodka gruntowego, wytworzenie izolacji pionowej i poziomej konstrukcji. W przypadku zarysowań obiektów iniekcja wysokociśnieniowa stanowi doskonały sposób naprawy gdy wielkość rys nie przekracza 0,5 mm. Stosowane technologie: MC-Inject 2033, MC-Inject 2300NV, MC-Dur 1264FF i KF, MC-Inject GL-95, IPA-Pur, SwizSeal wet.

Cienkowarstwowe powłoki ochronne

Tego typu powłoki wykonuje się ręcznie lub natryskiem na mokro. Nałożona warstwa zaprawy stanowi zabezpieczenie antykorozyjne i hydroizolacyjne. Stosuje się przeważnie jako końcowy etap remontu. Technologia nie stanowi w żaden sposób wzmocnienia konstrukcji. Cienkowarstwowe powłoki mineralne można podzielić na trzy grupy materiałów: szlamy – nanoszone pędzlem lub pacą, grubość warstwy do 3mm, szpachle nanoszone ręcznie pacą lub natryskiem, grubość warstwy do 5mm oraz zaprawy najczęściej stosowane typu PCC i SPCC nanoszone ręcznie lub natryskiem, grubość warstwy do 30mm. Technologie: Zentrifix FM ,FS, FF02, Nafufill KM 130 i 180, MC-Rim, MC-Rim F, Ombran Elastikschlamme, Ombran ASP, Ombran FT.

powłoki hydroizolacyne bitumiczne

Powłoki wzmacniające - torkretowanie

Tego typu prace wzmacniania konstrukcji zarówno betonowych i ceglanych wykonuje się natryskiem na sucho, rzadziej na mokro. Powłoki mogą być zbrojone lub niezbrojone, zależy to od rodzaju konstrukcji i jego pracy. Grubość warstw od 40 mm do 100mm. Aplikacja przeważnie odbywa się co najmniej dwuetapowo – natrysk do zbrojenia i nad zbrojenie. Dużą zaletą tego rodzaju wzmocnień jest stosunkowa łatwość wykonania w miejscach ogólnie trudnodostępnych i o nieregularnych kształtach. Technologie: MC-Torkret, EuroCret® SSM 04HS, 04 i 08, Minotor D.

Naprawy i odtworzenie dylatacji

JESTEŚ ZAINTERESOWANY WSPÓŁPRACĄ


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wybrane realizacje

Renowacja dla zaawansowanych w Szczecinie

W Szczecinie przeprowadzamy renowację ponad 6,2 km kanałów…

Więcej Info

Relining kolektora Burakowskiego w Warszawie

W Warszawie przeprowadzamy renowację odcinków kolektora…

Więcej Info

Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacyjnej w Warszawie

W Warszawie realizujemy inwestycję obejmującą bezwykopową…

Więcej Info

Zobacz wszystkie nasze realizacje