OPIS TECHNOLOGII METODY RENOWACJI WYKŁADZINA Z RUR UTWARDZANYCH NA MIEJSCU (CIPP)- UTWARDZANIE POD WPŁYWEM PROMIENI UV

zgodnie z PN-EN 752-5; 13689 i PN-EN ISO 11296-1, 11296-4


SKLADNIKI WYKŁADZINY RUROWEJ ZE WZGLĘDU NA MATERIAŁ.

W przypadku wyrobu CIPP utwardzanego pod wpływem promieni UV można stosować żywice poliestrowe (UP) lub winyloestrowe (VE) w zależności od agresywności medium. Nośnikiem może być włókno szklane lub włókno szklane z filcem.

URZĄDZENIA DO INSTALACJI WYKŁADZINY RUROWEJ.

  • urządzenie do czyszczenia kanałów (samochód ciśnieniowy)
  • zdalnie sterowana kamera do inspekcji kanałów
  • zdalnie sterowane urządzenie do frezowania wnętrza kanałów
  • zestaw do utwardzania promieniami UV
  • urządzenie wciągające (wciągarka)
  • urządzenie do kalibracji wykładziny rurowej
  • urządzenia do by-passu (pompy, węże)
  • urządzenia do prób

PRZYGOTOWANIE DO INSTALACJI

OCENA STANU TECHNICZNEGO KANAŁU

Przed przystąpieniem do renowacji rurociąg jest czyszczony metodą hydrodynamiczną – urządzeniem do czyszczenia kanałów zabudowanym na samochodzie ciężarowym. Następnie przeprowadzana jest inspekcja rurociągu zdalnie sterowaną kamerą. Analiza filmu wideo z przeglądu kanału jest podstawą do sporządzenia szczegółowego raportu komputerowego o stanie technicznym rurociągu. Na podstawie danych z raportu klasyfikuje się dany kanał w zależności od jego stanu technicznego.

DOBÓR SPOSOBU NAPRAWY

W zależności od stopnia uszkodzenia lub zniszczenia kanału i jego zaklasyfikowania do danej grupy dobiera się rodzaj techniki wykonania renowacji kanału. Po dokonaniu oceny stanu technicznego kanału należy przeprowadzić analizę danych geodezyjnych, wysokości wód gruntowych w stosunku do posadowienia kanału, obciążenia ruchem kołowym i innych współczynników mających wpływ na dobór parametrów zastosowanej wykładziny. Na tej podstawie można dobrać w fazie projektowej odpowiednią rurę CIPP. Na podstawie znanej wielkości modułu Younga (E), charakterystycznego dla zaproponowanego nośnika, projektant dobiera grubość wykładziny CIPP.

NASĄCZANIE PRZEWODU RUROWEGO

Przewód rurowy jest nasączany żywicą w kontrolowanych warunkach z zastosowaniem podciśnienia.

SKŁADOWNIE I TRANSPORT NA PLAC BUDOWY

Nasączony żywicą przewód rurowy jest składowany w zaciemnionych pomieszczeniach odizolowanych od dostępu promieni UV. Z miejsca składowania jest dostarczany na plac budowy w kontenerach lub skrzyniach gwarantujących utrzymanie optymalnych warunków transportowych.

INSTALACJA

Po wyłączeniu z eksploatacji danego odcinka kanału do jego wnętrza wciągnięta zostaje folia poślizgowa.
Po dokonaniu zabezpieczenia powierzchni starego kanału nad włazem, nad górną studnią rewizyjną ustawiane jest urządzenie wciągające. Lina urządzenia przeciągana jest do dolnej studni rewizyjnej i tam do jej końca dołączana jest wykładzina. Przewód rurowy wprowadzany jest techniką wciągania z kontrolowaną prędkością i siła uciągu.
Następnie do specjalnie dostosowanej końcówki przewodu rurowego zostaje zainstalowana śluza potrzebna do zainstalowania zespołu wózków lampowych oraz podłączony jest przewód ciśnieniowy, przez który podawane jest powietrze ze zwiększonym ciśnieniem. Ma to na celu skalibrowanie położenia przewodu rurowego wewnątrz poddawanego renowacji kanału. Po skalibrowaniu przewodu rurowego poprzez śluzę wprowadzany jest do wnętrza przewodu rurowego zestaw wózków z zamontowanymi lampami UV, które są przystosowane do emisji fali świetlnej o odpowiedniej długości. Proces utwardzania wykładziny rurowej przebiega pod wpływem promieniowania UV w trakcie przejazdu wózków z lampami UV prowadzonym z ustaloną prędkością, zależną od wymiarów naprawianego kanału i grubości zastosowanego przewodu rurowego. Proces jest kontynuowany, aż do osiągnięcia utwardzenia przewodu i jest prowadzony zgodnie z wewnętrzną instrukcją i procedurą zgodną z ISO 9001.
Po instalacji za pomocą urządzenia do frezowania odcięte zostają końcówki w skrajnych studniach rewizyjnych oraz wycięte są przyłącza włączane „na ślepo” w utwardzonym przewodzie rurowym.
W trakcie instalacji zapisywane są parametry instalowania takie jak: ciśnienie wewnętrzne, ciągłe odczyty prędkości przejazdu wózka temp. z pyrometrów (temp. powietrza przód tył i temp. wykładziny).

KONTROLA

INSPEKCJA TV

Po instalacji i otwarciu przyłączy wykonywana jest inspekcja TV odbiorowa z zapisem na DVD lub na innych nośnikach pamięci. Jednocześnie sporządzany jest raport z inspekcji.

TESTY

Zgodnie z PN-EN ISO 11296-1, 11296-4 oraz PN-EN 1610


ZASTOSOWANIE

Technologia renowacji wykładzinami CIPP utwardzanymi promieniami UV należy do najbardziej nowoczesnychi zaawansowanych oraz ciągle się rozwijających, poprawiających parametry wytrzymałościowe jak również parametry szczelności. Użycie najwyższej jakości materiałów pozwala na redukcję grubości wykładziny i minimalne zawężenia światła przepływu rurociągu, a system kontroli parametrów utwardzania wykładziny gwarantuje otrzymanie produktu najwyższej klasy. Krótki czas przebiegu procesu technologicznego instalacji i utwardzenia wykładziny sprawia, że jest ona zalecana na obszarach zurbanizowanych.

Zakres średnic: DN200 – DN1700
Sieci kanalizacyjne bezciśnieniowe, wodociągowe ciśnieniowe, przyłącza kanalizacyjne do DN300


USUWANIE USTEREK

Usterki usuwane są za pomocą robota pod kontrolą kamery lub/i poprzez wklejanie krótkich przewodów rurowych.