OPIS TECHNICZNY METODY ODNOWY BEZWYKOPOWEJWYMIANA METODĄ WYBURZENIOWĄ

zgodnie z PN-EN 752-5; 13689; 1610


OPIS METODY

Wymiana metodą wyburzeniową (tzw. kraking) polega na kruszeniu starego kanału z mniejszym lub większym poszerzeniem przestrzeni (kawałki starej rury są wciskane w grunt) za pomocą specjalnej głowicy połączonej z wyciągarką. Nowy rurociąg wciągany jest równocześnie z głowicą rozrywającą lub rozszerzającą.
Wykładzinę stanowi zazwyczaj rura segmentowa (PVC, PE) lub rura ciągła polietylenowa z wzmocnioną powierzchnią zewnętrzną. Ma to na celu zabezpieczenie nowopowstałego rurociągu przed wystąpieniem zjawiska karbu i propagacji pęknięć.

URZĄDZENIA DO INSTALACJI WYKŁADZINY

  • urządzenie do czyszczenia kanałów (samochód ciśnieniowy)
  • kamera do inspekcji kanałów
  • urządzenie do frezowania kanałów
  • urządzenie wciągające (wciągarka)
  • urządzenie zgrzewające (zgrzewarki doczołowe i elektrooporowe)
  • urządzenia do by-passu (pompy, węże)
  • urządzenia do prób

PRZYGOTOWANIE DO INSTALACJI

OCENA STANU TECHNICZNEGO KANAŁU

Przed przystąpieniem do renowacji rurociąg jest czyszczony metodą hydrodynamiczną – urządzeniem do czyszczenia kanałów zabudowanym na samochodzie ciężarowym. Następnie przeprowadzana jest inspekcja rurociągu zdalnie sterowaną kamerą. Analiza filmu wideo z przeglądu kanału jest podstawą do sporządzenia szczegółowego raportu komputerowego o stanie technicznym rurociągu. Na podstawie danych z raportu klasyfikuje się dany kanał w zależności od jego stanu technicznego.

DOBÓR SPOSOBU NAPRAWY

W zależności od stopnia uszkodzenia lub zniszczenia kanału i jego zaklasyfikowania do danej grupy, dobiera się rodzaj techniki wykonania odnowy kanału. Po dokonaniu oceny stanu technicznego kanału należy przeprowadzić analizę danych geodezyjnych, wysokości wód gruntowych w stosunku do posadowienia kanału, obciążenia ruchem kołowym i innych współczynników mających wpływ na dobór parametrów zastosowanej techniki wymiany bezwykopowej.

SKŁADOWNIE I TRANSPORT NA PLAC BUDOWY

Rury są dostarczane na plac składowy i stąd, w odpowiednich partiach, przewożone na plac budowy.

OPIS PROCESU INSTALACJI

Zaletą krakingu statycznego jest to, iż stary kanał może zostać wymieniony na nowy o tej samej lub większej średnicy. Proces ten polega na kruszeniu starego kanału z mniejszym lub większym poszerzeniem przestrzeni (kawałki starej rury są wciskane w grunt) za pomocą specjalnej głowicy połączonej z wyciągarką. Nowy rurociąg wciągany jest równocześnie z głowicą rozrywającą lub rozszerzającą. Ponieważ nowy przewód składany jest z krótkich modułów rurowych, proces ich łączenia może być prowadzony we wnętrzu studni kanalizacyjnej i dzięki temu nie ma potrzeby wykonywania jakichkolwiek dodatkowych wykopów montażowych. Po zakończeniu prac nowy kanał w pełni przejmuje wszelkie funkcje starego kanału, tzn. jest samonośny (ma wystarczającą wytrzymałość do samodzielnego przenoszenia wszelkich obciążeń wewnętrznych i zewnętrznych) oraz zapewnia wymaganą wydajność hydrauliczną. W wyniku zastosowania krakingu statycznego kalibracyjnego uzyskujemy efekt podobny do tego, jaki otrzymujemy w wyniku renowacji kanału metodą ciasnopasowaną lub wykładziną utwardzaną na miejscu powszechnie.
Podczas odnowy wykonywanej metodą wyburzeniową układ rur starego przewodu jest niszczony i w związku z tym wnętrze nowego kanału jest równiejsze i pozbawione uskoków w miejscach sklawiszowania starego kanału, lub występowania wyłomów na jego powierzchni.

KONTROLA

INSPEKCJA TV

Po instalacji i otwarciu przykanalików wykonywana jest inspekcja TV odbiorowa z zapisem na DVD lub na innych nośnikach pamięci. Jednocześnie sporządzany jest raport z inspekcji.

TESTY

Zgodnie z PN-EN 13689 i PN-EN ISO 11296-1 oraz PN-EN 1610


ZASTOSOWANIE

Technologia renowacji sieci metodą wyburzeniową zalecana jest przy silnie uszkodzonych rurociągach oraz wszędzie tam, gdzie wymagane jest utrzymanie lub zwiększenie (maksymalnie o dwie demencje) średnicy istniejącego rurociągu.Zakres średnic: DN80 – DN600Sieci przemysłowe, gazownicze, wodociągowe, kanalizacyjne ciśnieniowe i bezciśnieniowe


USUWANIE USTEREK

Usterki usuwane są za pomocą robota pod kontrolą kamery lub/i poprzez wklejanie krótkich przewodów rurowych. W przypadkach ekstremalnych należy wykonać wykop i wymienić uszkodzony odcinek.